Перейти до вмісту

(Не)задоволення публічними просторами

«(Не)задово-лення публічними просторами» – присвячено публічним просто-рам, як найхарактернішим, і разом з тим найбільш проблемним в наш час вимірам і «місцям» урбаністичного способу життя. Редак-тори ставили перед собою мету продемонструвати й наголосити важливість переосмислення політичної ролі відкритих публічних просторів міста в їхніх історичних, соціальних, економічних, культурних і географічних контекстах. Політичної – не лише у сенсі прямої «політичної присутності» («окупацій», політичних демонстрацій, революцій), а і як аналізу не завжди видимих, очевидних чи відверто артикульованих політик простору: зміни значень (пам’яті), образу, зміни функцій (комерціалізація, при-ватизація), не/присутності певних груп і спільнот та їхніх прав на цей простір, переозначення публічних просторів і боротьби за них. Авторкам і авторам про-понувалось поміркувати над питаннями доцільності нових «ідеалів» публічного простору, над сучасним виміром права на місто, актуальною в українських і сві-тових містах проблемою комерціалізації урбаністичного спільного та її межами, про співвідношення туризму, брендингу міст, потреб ревіталізації та інтересів мешканців, про соціальні наслідки «декоративного урбанізму». Про нові полі-тики регулювання публічних просторів, які є наслідками появи «огороджених спільнот» та посилення поліцейського контролю в містах. Результатом такого «співтворення» стала ця збірка. Вона складається з п’яти розділів, кожен з яких присвячено певному концептуальному виміру міського публічного простору: Революція, Політики, Історія, Трансформації, Образ-Проект. Статті, об’єднані у вступному розділі, задають свого роду аналітичну рамку для осмислення пу-блічного простору в контексті сучасної урбанізації.